EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT
Een veilig schoolklimaat is in onze ogen uitgangspunt voor een kind om goed te kunnen leren en zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen. Binnen onze school schenken wij dan ook veel aandacht aan omgangsvormen en sociale vaardigheden. We zijn erop gericht om een veilig en ordelijk pedagogisch en didactisch klimaat in de klassen en in de school te creëren.

In alle soorten relaties die binnen de school voor kunnen komen verwachten we gedrag dat past binnen onze identiteit. Een goede relatie met kinderen, op basis van wederzijds respect, betekent vertrouwen en veiligheid.
Het speel- en werkgedrag van leerlingen vinden wij daarbij ook een belangrijk punt van aandacht. Cognitieve en sociale vaardigheden gaan hand in hand bij het spelen en werken.
De leerkrachten houden deze aandachtsgebieden zo goed mogelijk in de gaten en werken samen met de leerlingen met behulp van The Leader in Me aan versterking van deze sociale en persoonlijke vaardigheden. We hebben hierbij tevens oog voor de taakgerichte en een kritische werkhouding van onze leerlingen (in de vorm van reflectie).

Op de Maranathaschool staan naast de basisvaardigheden voor rekenen en taal en de eerder beschreven persoonlijke vaardigheden, ook de interpersoonlijke vaardigheden van kinderen centraal, zoals samenwerkingsvaardigheden en omgangsvormen.
Behalve instructies, die de specifieke jaargroep betreffen, zijn er veel activiteiten met de bouwgroep. Dit geeft ruimte voor het leren van en met elkaar, het leren samenwerken en het opdoen van sociale vaardigheden.
De volgende principes komen hierbij aan bod: samenwerken, zelfstandig zijn, anderen vrijheid bieden en zelf vrijheid ervaren en verantwoordelijkheid voelen en nemen voor dingen, die in de groep gebeuren. Dit heeft bovendien een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de kinderen.
Die zelfstandigheid gecombineerd met autonomie (zelf beslissingen nemen) wordt in kleine stapjes aangeleerd.

Het bevorderen van de sociale omgangsvormen en ook algemene vaardigheden bouwen we bewust en extra uit in de middagen door de kinderen in groepen met elkaar samen te laten werken met bijvoorbeeld: creatief, wereldoriëntatie, groepswerkstukken, presentaties, projecten, leervragen opstellen en onderzoek doen voor topondernemers, etc.


Een veilige school is een gezonde school
Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. Het vignet is dan ook een kroon op dat werk. Het is voor ons een erkenning dat wij op de goede weg zijn en een stimulans om door te gaan.

De ouders van onze leerlingen worden betrokken bij de visie, het beleid en de regels op t.a.v. elk gezond thema o.a. door informatie in de nieuwsbrief, de schoolgids, via de website en/of door een ouderbijeenkomst te organiseren over het thema.
De leerlingen worden betrokken door de leerlingenraad en via de klassenvertegenwoordigers.
Wij ervaren het als belangrijk en leuk om aan een veilige en gezonde leefomgeving te werken.

Themacertificaat ‘Welbevinden & sociale veiligheid‘
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Belangrijk is dat leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen leren op die manier zich sociaal, weerbaar, maar ook kwetsbaar op te stellen. Bovendien hebben ze het gevoel erbij te horen.
Aangezien wij het waarborgen van de sociale veiligheid en zo het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen het meest belangrijk vinden, zijn wij ten eerste aan de gang gegaan met dit thema.
Wij hebben het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ van vignet Gezonde School behaald in juni 2015. In februari 2019 is deze opnieuw verlengd voor 3 schooljaren (oftewel wederom toegewezen tot begin 2022).

Themacertificaat ‘Relaties & seksualiteit‘
Op de basisschool wordt de basis gelegd voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling. Leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ook worden kinderen zich bewust van hun eigen gevoelens en die van anderen. Zij kunnen hierdoor beter beslissingen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Op de Maranathaschool willen hierop een positieve invloed uitoefenen.
In september 2015 hebben we het themacertificaat van vignet Gezonde School voor ‘relaties en seksualiteit’ behaald. In januari 2019 is deze opnieuw verlengd voor 3 schooljaren (oftewel wederom toegewezen tot begin 2022).
Powered by BasisOnline