GEZONDE SCHOOL_logo_cmyk

Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs. Wij willen op de Maranathaschool een gezonde school zijn, zodat leerlingen en leerkrachten daar veilig en prettig kunnen leren en werken.

Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. Het vignet is dan ook een kroon op dat werk. Het is voor ons een erkenning dat wij op de goede weg zijn en een stimulans om door te gaan.

De ouders van onze leerlingen worden betrokken bij de visie, het beleid en de regels op t.a.v. elk gezond thema o.a. door informatie in de nieuwsbrief, de schoolgids, via de website en/of door een ouderbijeenkomst te organiseren over het thema. Wij ervaren het als erg belangrijk en leuk om aan een veilige en gezonde leefomgeving te werken.

Themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Belangrijk is dat leerlingen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen leren op die manier zich sociaal, weerbaar, maar ook kwetsbaar op te stellen. Bovendien hebben ze het gevoel erbij te horen. Aangezien wij het waarborgen van de sociale veiligheid en zo het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen het meest belangrijk vinden, zijn wij ten eerste aan de gang gegaan met dit thema. Wij hebben het themacertificaat ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ van vignet Gezonde School behaald in juni 2015.

  • De Maranathaschool heeft een schoolbrede aanpak op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid, gericht op leerlingen met de ‘Kanjertraining’ en de pedagogische leerlijn ‘The Leader in Me’. Leerkrachten zijn geschoold op het gebied van welbevinden, sociale veiligheid en het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • De Maranathaschool heeft visie en beleid ontwikkeld en vastgelegd op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid van leerlingen. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn bij de ontwikkeling en uitvoering hiervan betrokken. De zogenoemde ‘Gedragscode’.
  • Op de Maranathaschool wordt gewerkt met een leerlingvolgsysteem voor sociaal- emotionele ontwikkeling, namelijk: ‘ZIEN!’. Er is een contactpersoon aangesteld en er is een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van pesten.
  • Het werken aan welbevinden en sociale veiligheid doen we samen met ouders. Leerkrachten hebben een positieve en ondersteunende houding. Voorbeeldgedrag en verbindende relaties met leerlingen zijn sleutelwoorden voor de leerkrachten.

Themacertificaat ‘Relaties en seksualiteit

Op de basisschool wordt de basis gelegd voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling. Leerlingen leren respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ook worden kinderen zich bewust van hun eigen gevoelens en die van anderen. Zij kunnen hierdoor beter beslissingen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Op de Maranathaschool willen hierop een positieve invloed uitoefenen. In september 2015 hebben we het themacertificaat van vignet Gezonde School voor ‘relaties en seksualiteit’ behaald.

  • We hebben op de Maranathaschool de intentie om de leerlingen in de groepen 1 tot en met 8 bewust en positief te leren omgaan met hun eigen seksuele ontwikkeling en om het praten over relaties en de diversiteit van relaties in het algemeen. We willen een positief denkkader ontwikkelen met respect voor diversiteit.
  • Deze ontwikkeling is een doorlopend proces en derhalve hebben we ervoor gekozen om de lessen over relaties en seksualiteit structureel (maandelijks) aan te bieden aan onze leerlingen.
  • De relationele en seksuele vorming is onderdeel van het schoolplan op de Maranathaschool. In de gedragscode staat een duidelijk reglement van gedragsregels over relationele en seksuele omgang in en om uw school. Hierin staan ook praktische maatregelen om seksueel grensoverschrijdende situaties te voorkomen.
  • Er is een signalerings- en zorgstructuur voor leerlingen. Kinderen moeten zich op school veilig voelen. Zij kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon als zij vragen of problemen hebben rondom relaties en seksualiteit. Het is belangrijk dat deze vragen en problemen tijdig worden gesignaleerd en opgepakt.
  • Er wordt via ouderavonden, de nieuwsbrief, de website en de schoolgids gecommuniceerd met ouders over relationele en seksuele vorming.