Ziekmelding

Als u uw kind ziek wilt melden, dan kunt u elke ochtend naar school bellen tussen 8.05 en 8.30 uur (0172 – 520055). Dan wordt u te woord gestaan door een leerling uit groep 8. Zij noteren de naam van het kind en geven dit door aan de desbetreffende leerkracht. Mocht het ziek zijn van uw kind langer duren dan 2 schooldagen, wilt u dan wederom even met school contact opnemen?

Afspraak onder schooltijd

Voor een kortdurende afwezigheid door een bezoekje aan de tandarts, orthodontist, arts, specialist of iets dergelijks hebben we een schriftelijk verzoek (bewijs) nodig, dat van te voren bij de leerkracht moet worden afgegeven. Dit in verband met de (school)verantwoordelijkheid die wij voor de leerlingen hebben tijdens schooluren en de leerplichtwet.

Een briefje met de volgende inhoud voldoet:

 1. de naam van de leerling
 2. de datum en tijd van het bezoek
 3. de reden van afwezigheid
 4. een handtekening van de ouder/verzorger

Mocht het bezoek langer dan een dagdeel duren, dan graag naast het schriftelijke verzoek even een mondelinge toelichting bij de leerkracht of de directie. Indien nodig krijgt u een verzoek om een verlofformulier in te vullen.

Bijzonder verlof aanvragen

In het vakantierooster zijn ongeveer twaalf vrije weken opgenomen. Het is de bedoeling dat u uw vakantie binnen deze vrije weken plant. Buiten dit vakantierooster is het dus niet mogelijk om vrije dagen aan te vragen.

De schoolleiding kan alleen toestemming geven voor extra vrijaf als daarvoor “gewichtige redenen” zijn.

Gewichtige redenen zijn o.a.:

 • een huwelijk of een jubileum (12½-, 25-, 40- of 50-jarig) van een naaste verwant (bewijs: kopie kaart of akte)
 • overlijden of ernstige ziekte van naaste familieleden (bewijs: kopie kaart)
 • indien de ouders vanwege hun beroep niet in de reguliere vakantie weg kunnen, mag er één keer per schooljaar, ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden. Hiervoor moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
  • Er moet dan wel een verklaring van de werkgever overlegd worden;
  • Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar of aansluitend aan een andere schoolvakantie zijn
  • Er moet aangetoond worden dat de vakantie niet anders gepland kan worden
  • Het is nodig om te bewijzen dat men financieel afhankelijk is van de vaststaande vakantieperiodes. Er moet aantoonbaar worden gemaakt dat het merendeel van de inkomsten van het bedrijf in de vakantieperiodes wordt verdiend, naast de specifieke aard van het beroep.

Als het bijzonder verlof meer dan twee weken betreft, moet dit aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hiervoor moet u een marge van zes weken in acht nemen voor de procedure. Het aanvragen van bijzonder of extra verlof dient altijd schriftelijk plaats te vinden door middel van het Formulier Aanvraag Verlof.

Het door de school niet naleven van deze strikte verlofregels kan tot een bestuurlijke boete van de onderwijsinspectie leiden. Dat is iets wat wij als school zeker niet wenselijk vinden. We zullen daarom de nieuwe richtlijnen nauwgezet volgen en bij twijfel overleggen met de leerplichtambtenaar (Dhr. C. Booij).

Bij ongeoorloofd verzuim is de schoolleiding verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.