Wat doet de ouderraad?

De ouderraad verleent medewerking aan allerhande activiteiten zoals: schoolreisje, sinterklaas, schoolontbijt en Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. De ouderraad vergadert elke eerste maandagmorgen van de maand. U kunt zich kandidaat stellen voor de ouderraad als u een kind op school heeft. U kunt contact opnemen met de ouderraad door een mail te sturen naar: info@maranathaschool.nl.

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas en Kerst, bieb op school abonnementsgeld, het groep 8-uitje & afscheidsavond, themafeestactiviteiten, gebruik sportvelden en eventuele excursies. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer wenselijk om genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 25,00 per schooljaar per kind. Deze ouderbijdrage wordt per jaar geïndexeerd. In oktober van elk schooljaar krijgt u van de ouderraad en de directie een betalingsverzoek. De ouderraad maakt elk jaar een begroting zodat ouders kunnen zien waaraan het geld besteed gaat worden.

De Ouderraad Activiteiten

 • Schoolfotograaf
 • Zonnebloemkampioenschappen
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaascommissie met knutsel
 • Kerstcommissie met knutsel
 • Elfstedenspel (als er ijs ligt organiseren we op de ijsbaan een leuk spel)
 • Open dagen (hulp bij ontvangen van nieuwe ouders)
 • Paasfeest (hulp bij de activiteiten rondom Pasen op school)
 • Themafeest; OR helpt met de activiteiten die deze dag plaatsvinden
 • Schoolreisje
 • Afscheidsavond (musical) groep 8
 • PR
 • Schoolplein inrichting

Er zijn diverse OR-functies

 • Voorzitter: Leidt de vergadering van de OR en maakt in overleg met de secretaresse de agenda
 • Secretaresse: Is verantwoordelijk voor notulen, agenda, postvak, gegevens OR op de website
 • Penningmeester: Doet alle financiële handelingen. Verwerkt de ouderbijdrage. Maakt begroting voor het nieuwe jaar.
 • Afgevaardigde Gezamenlijke Ouderraden (1 a 2 leden): Er is per jaar 1 vergadering. Per toerbeurt organiseert een school deze vergadering. Deze school regelt dan de agenda, voorzitter en notulist.

De Ouderraad 2017-2018

De volgende personen vormen de ouderraad van het schooljaar 2017-2018:

 • Marleen Graman (moeder van Bart in gr 4 & Stan in gr. 7) – penningmeester
 • Norella van Klaveren (moeder van Elif in gr. 5 & Jayden in gr. 6) – Voorzitter
 • Kina Stoffels (moeder van Donnee in gr. 5 & Marjanne in gr. 7) – OR-lid en verkeerscommissie
 • Renate Lodder (moeder van Robyn in gr. 1 & Mex in gr. 6) – OR-lid
 • Marjolein Verhallen (moeder van Kevin in gr. 1 & Björn in gr. 7) – OR-lid