School op SeefSinds het schooljaar 2012 doet onze school mee aan School op SEEF

Het is een programma die een structurele aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan basisscholieren in Zuid-Holland voorstaat. Het programma van ROV Zuid-Holland streeft naar een duurzame en kwalitatief hoogwaardige aanpak van verkeerseducatie op basisscholen door: actuele theoretische en praktische verkeerseducatie, een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes, communicatie met ouders en een planmatige organisatie.

Verkeersouder Maranathaschool

Vanaf november 2012 hebben we het label “SCHOOLSEEF” toegekend gekregen. Hiervoor moet de school aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is het aanstellen van een verkeersouder. In overleg met de ouderraad en de MR hebben we besloten een ouderraadslid aan te stellen als verkeersouder. Dit is Kina Blankers-Stoffels. Het mailadres voor de verkeersouder is verkeersouder@maranathaschool.nl  Via dit mailadres kunnen meldingen m.b.t. de verkeerssituatie gemeld worden. N.a.v. een melding neemt de verkeersouder contact op met de directie (de directie is en blijft de eerst aanspreekbare persoon voor een veilige schoolroute) en wordt er besloten of, en zo ja, welke actie ondernomen kan worden. De taak van de verkeersouder is vooral overleggen over verkeersveiligheid in en rondom de school, als mede het afstemmen van de praktische verkeerslessen. Een maal per jaar wordt op initiatief van de verkeersouder de verkeerssituatie rondom de school besproken met de OR en de MR.

Herlabeling ‘School op SEEF’ 2015

In november 2015 is de herlabeling wederom toegekend. Het volgende eindoordeel is opgenomen in het verslag van de commissie: Op de Maranathaschool in Nieuwkoop staan bij deze herlabeling nog steeds alle onderdelen van SCHOOLOPSEEF goed op de rit. Met een actueel actieplan, verkeersouders, praktische lessen en diverse overleggen met de gemeente voldoet de school aan de eisen van het label. Daarnaast neemt de verkeersouder deel aan het regionale verkeersveiligheidnetwerk. De school besteedt ook steeds aandacht aan het haal-brenggedrag van de ouders en heeft geturfd of een actie hierop nodig was. De commissie verleent dan ook unaniem van harte het label met het maximaal aantal punten van 21.

De verkeerslessen op de Maranathaschool zijn naast leerzaam en zinvol, ook heel leuk! Kijk maar:

Collage verkeerslessen