Maranathaschool
Ziekmelding
Als u uw kind ziek wilt melden, dan kunt u dit doen per email of per Parro-app naar de leerkracht van uw kind voor 8.15 uur
Mocht het ziek zijn van uw kind langer duren dan 2 schooldagen, wilt u dan wederom even met de leerkracht van uw kind contact opnemen?

Afspraak onder schooltijd
Voor een kortdurende afwezigheid door een bezoekje aan de tandarts, orthodontist, arts, specialist of iets dergelijks hebben we een schriftelijk verzoek (als bewijs) nodig, dat van te voren bij de leerkracht moet worden afgegeven of per mail moet worden doorgegeven. Dit in verband met de (school)verantwoordelijkheid die wij voor de leerlingen hebben tijdens schooluren en de leerplichtwet. 

Een briefje/ of email met de volgende inhoud voldoet:
 • de naam van de leerling
 • de datum, tijd en duur van het bezoek
 • de reden van afwezigheid
 • een handtekening of naam van de ouder/verzorger
Mocht het bezoek langer dan een dagdeel duren, dan graag het schriftelijke verzoek even een doorsturen naar de directie. Indien nodig krijgt u een verzoek om alsnog een verlofformulier in te vullen.

Bijzonder verlof aanvragen
In het vakantierooster zijn ongeveer twaalf vrije weken opgenomen. Het is de bedoeling dat u uw vakantie binnen deze vrije weken plant. Extra verlof voor vakanties en (lange) weekenden buiten de schoolvakanties is niet toegestaan (extreme omstandigheden uitgezonderd) voor leerplichtige leerlingen. Vanuit de overheid zijn strikte richtlijnen opgesteld, waaraan wij als school ons moeten houden.

Aanvragen kunnen, volgens de wet, ingediend worden voor gewichtige en niet gewichtige omstandigheden. De aanvragen moeten worden ingediend bij de directie minimaal 2 weken voor het gevraagde schoolverzuim. De directie beslist of een aanvraag 'gewichtig' genoeg is om verlof te verlenen. Dat kan van situatie tot situatie verschillen.

Het aanvragen van bijzonder of extra verlof dient altijd schriftelijk plaats te vinden door middel van het Formulier Aanvraag Verlof.

Voor wie geldt de leerplicht?
 • Voor 5 t/m 12 jarigen geldt een volledige leerplicht. Dit betekent dat de kinderen alleen met toestemming van de directeur voor speciale redenen van school mogen verzuimen. Dit dient van tevoren bij de directeur schriftelijk te worden aangevraagd met eerder genoemd verlofformulier.
 • Kinderen die 5 jaar zijn mogen, indien noodzakelijk, maximaal 5 uur per week thuis blijven. Dit kan alleen in overleg met de school besloten worden. Hiervoor kunt u een gesprek aanvragen met de directie.
 • Kinderen die 4 jaar zijn mogen zonder meer verzuimen, maar het is voor de school wel van belang te weten, wanneer en hoelang uw kind afwezig zal zijn. Graag ook voor hen een verlofaanvraag invullen.
Gewichtige redenen
De schoolleiding kan alleen toestemming geven voor extra vrijaf als daarvoor "gewichtige redenen" zijn.

Gewichtige redenen zijn o.a.:
 • een huwelijk of een jubileum (12½-, 25-, 40- of 50-jarig) van een naaste verwant (als bewijs graag een kopie kaart of akte)
 • overlijden of ernstige ziekte van naaste familieleden (als bewijs graag een kopie van de kaart)
 • indien de ouders vanwege hun beroep niet in de reguliere vakantie weg kunnen, mag er één keer per schooljaar, ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden. Hiervoor moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
  • Er moet dan wel een verklaring van de werkgever overlegd worden;
  • Deze dagen mogen echter niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar of aansluitend aan een andere schoolvakantie zijn
  • Er moet aangetoond worden dat de vakantie niet anders gepland kan worden
  • Het is nodig om te bewijzen dat men financieel afhankelijk is van de vaststaande vakantieperiodes. Er moet aantoonbaar worden gemaakt dat het merendeel van de inkomsten van het bedrijf in de vakantieperiodes wordt verdiend, naast de specifieke aard van het beroep.
 • Als het bijzonder verlof meer dan twee weken betreft, moet dit aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Hiervoor moet u een marge van zes weken in acht nemen voor de procedure.

Het door de school niet naleven van deze strikte verlofregels kan tot een bestuurlijke boete van de onderwijsinspectie leiden. Dat is iets wat wij als school zeker niet wenselijk vinden. We zullen daarom de nieuwe richtlijnen nauwgezet volgen en bij twijfel overleggen met de leerplichtambtenaar.

Bij ongeoorloofd verzuim is de schoolleiding verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

2019 Maranathaschool

Powered by BasisOnline